Maestro Kapitanski with new recognition

post-img

English Text follows.....
Какво е за един артист да бъде признат? 
Защо някой трябва да си отиде 
от този свят, че неговото изкуство 
да бъде оценено.....
С повечето велики творци е така...
Но не и с Пламен Капитански ....
Още като студент се радва на голямо 
признание и специално уважение .... 
На пръв поглед се вижда, че е неповторим, 
уникален и различен....
В началото на 90-те, дузина от неговите 
творби са закупени от Лоренцо Куин, син 
на световноизвестния актьор Антъни Куин 
по време на заснемане на филмова 
продукция за Салвадор Дали в 
Националната Художествена Академия...
След което следва представяне в 
галерия Витоша на единствения млад 
художник сред старите български майстори.
Картината, която представя в галерията е 
портрет на стара съсухрена жена в 
балетна пола с голямо черно копче, 
нарисувана с типичния за него 
смел замах на четката. 
Непосредствено след представянето на 
картината, се обаждат от галерията
 с новина за продажба. 
Картината е закупена от потомък на 
известния английски род Ланкастър. 
(Семейство Ланкастър дава на Англия трима крале)
Пламен се среща с купувача и го пита: 
Защо избра мен? Виж, тук са представени 
най-известните 
стари майстори на България.
Аристократът отговорил: Защото си 
неповторимо различен.....

Творбите му са неповторимо различни 
във всеки един период от живота му .....
от класиката в ранните му произведения, 
през фигуралните композиции 
и свещенноръкотворните образи днес....
Във всичките му творби извира необяснима 
енергия на сътворение и основа за живот
Усещане за нереалност, пресъздадена от 
огромната му чувствителност и възприятие 
към различните светове и епохи.....
Всеки един докоснал се до неговото творчество, 
променя посоката на живота си 
в унисон със собственото си Аз....
Негови творби има във Ватиката, 
крепостта на 
английската кралица„Tower of London” 
и множество частни колекции по света 

Говорим за признание...
Да ...
Той го получи отново, за пореден път.... 

То дойде от крепостта в Лондон, 
петнадесет години по-късно през 2017 г., 
от Ричард Лъвското Сърце, 
кралят на Англия, изключителния войн, 
поел в Третия Кръстоносен Поход 
с кръста на Свети Георги на гърдите 
и в сърцето си .......
Цветовете на картината са променени, 
улегнали, духът на историята 
се е влял в тях и сякаш говорят:
Ричард Лъвското Сърце на 
Пламен Капитански ще остане, 
докато историята за 
английските крале съществува............

--------------------------------------------------------------

What is for an artist to become 
famous and recognized?
Why someone has to die in order his artwork 
to be assessed and highly 
celebrated by the world?
With most of the greatest artists the 
recognition comes after their death...
This is not valid for Plamen Kapitanski, 
the famous Bulgarian artist 

Still as a student, he enjoys a 
great recognition and special respect ....
It is visible at first glance, 
he is unique, vivid and different ....
In the early nineties, dozen of his artworks
 were bought by Lorenzo Quinn, 
the son of the famous actor Anthony Quinn 
during the filmmaking for Salvador Dali
 in the National Art Academy in Sofia, Bulgaria
Then follows the exhibition in Vitosha Gallery, 
one of the most famious gallery 
in Sofia in the 90s...
Plamen was the only one young artist 
amongs the old Bulgarian masters ......

The painting he presented in the gallery 
was a portrait of an old shriveled woman 
in a ballet skirt with a big black button,
painted with a typical daring stroke of the brush. 
Immediately after exhibiting it, he was called 
by the gallery with the news for sale. 
The painting was bought by a descendant of the 
famous Lancaster family. 
(The Lancaster family provided England 
with three kings).

Plamen met the buyer and asked him: Why did you choose me? 
Here are presented the most famous old masters of Bulgaria.
The aristocrat replied: Because you are uniquely different.

Maestro Plamen Kapitanski's artworks are 
uniquely different 
in every period of his life ..... 
from the classics in his early years through 
the figurative compositions 
and the sacred religious images today ....
From his works flows an unexplainable energy 
of creation and foundation of life 
A sense of unreality, recreated through 
his great sensitivity and 
perception to the different worlds and epochs ...
Everyone touched to his artwork, 
is changing the direction of life in unison
 with own essence....
Kapitanski's artworks are in Vatican, 
the fortress of the 
English Queen "Tower of London" 
and many private collections around the world

We are talking about recognition ...
Yes ...
He got it recently again....
It comes from the fortress in London, 
fifteen years later in 2017th, 
by Richard the Lion Heart, King of England, 
the warrior who had taken the Third Crusade 
with St. George's cross on his chest and heart .......
The colors of the painting have been altered and 
the spirit of history has fallen into them and seems to say:

Richard The Lioness Heart by Plamen Kapitanski 
will remain in the art history until the 
story of English kings exists...

London visit, 03.05.2017

 

Leave a reply

Message

Name

Website