Artist in action….an interview for Art, Inspiration and Destiny

post-imgPlamen Kapitanski – for Art, Inspiration and Destiny …….

How do you define Art you create, and why do you think it so impresses the audience?
––––-
P.K: I’m not for everyone. Only a certain type of people could touch me and it raises their interest in me. They find part of theirself in my artwork. With this you can become closer to a person.

What kind are people you like to interact with and what they are impressed by you?
––––-
P.K:They fall in love. In their eyes I understand when they are in love. Suddenly their eyes open, light, look at the painting, sink in it and nothing except it is no longer interested them. And I know that this picture is for this man. There have been cases when different people have a desire to possess my paintings, but the fate didn’t permit this. Therefore, I say that things are special. Peoples’ relationship to the painting are about an internal feeling.

What is the exhibition you are the most proud with?
–––––-
P.K:I cannot be proud of an exhibition rather I am proud of the people who come to see it. There coming very interesting people. It’s like you meet someone who you haven’t seen for ages and suddenly he smiles at you. No matter which nationality is.

What usually inspires you?
–––––-
P.K:My artwork is the result of a long philosophical reflections. I live in a great loneliness. Usually when I’m alone with myself and work, are coming out interesting things. I don’t wait for the muse to tap me on the shoulder. This happens very rarely.

Do you believe in destiny, you talk about spirituality as a basis of human and personality development.
––––––
P.K:Everyone makes his destiny alone. Although you can have your difficulties – big challenges are given to big people, says Dostoevsky, while small challenges are for the little people. I say I’m a big man, but it had given to me hard challenges to overcome. I have had several such cases in my life when I passed through huge concerns, difficulties, trials before it happens something really nice, thrilling and impressive.

Пламен Капитански – за изкуството, вдъхновението и съдбата ……

Как би определил изкуството, което създаваш, и защо, според теб, то толкова впечатлява публиката?
––––-
П.К: Aз не съм за всеки. Само определен тип хора могат да се докоснат до мен и това поражда интереса им към мен. Те намират част от себе си в мен. С това можеш да станеш близък на един човек.

С какви хора обичаш да контактуваш и с какво те се впечатляват от теб?
––––-
П.К:Те се влюбват. По очите на човека разбирам кога е влюбен. Изведнъж очите му се отварят, светват, той поглежда картината, потъва в нея и нищо друго вече не го интересува. И аз знам, че тази картина е за този човек. Имало е случаи, когато различни хора са имали желание да вземат моя картина, но съдбата не им е разрешила това да стане. Затова казвам, че нещата са по-особени. То е и до вътрешен усет. Аз виждам по отношението на човека към картината.

Коя е изложбата, с която най-много се гордееш?
–––––-
П.К:Аз не мога де се гордея с изложба, а мога да се гордея с хора, които са идвали на мои изложби. Идвали са много интересни хора. Това е като да срещнеш някой човек, когото не си виждал от векове и изведнъж той ти се усмихва. Без значение от коя националност е.

От какво обикновено се вдъхновяваш?
–––––-
П.К:Моето творчество е плод на дълъг размисъл, на продължителни философски размишления. Живея в една голяма самота. Обикновено, когато съм насаме със себе си и работя, се получават интересни неща. Не чакам музата да ме почука по рамото. Това се случва много рядко.

Вярваш в съдбата, говориш за духовността като основа на развитието на човека, на личността.
––––––
П.К:Съдбата всеки си я прави сам. Макар че можеш да имаш своите трудности – големите изпитания се дават на големите хора, това го казва Достоевски, докато малките изпитания са за малките хора. Не казвам, че съм голям човек, но ми се подават големи изпитания и аз трябва да ги преодолявам. Преди да се случи нещо наистина хубаво, разтърсващо и впечатляващо, а аз съм имал няколко такива случая в живота си, преди това винаги съм минавал през огромни притеснения, трудности, изпитания.

Цялото интервю: http://liternet.bg/publ…/m_popova/interview/p_kapitanski.htm

 

Cannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.

 

Leave a reply

Message

Name

Website