Кой е Пламен Капитански
Who is Plamen Kapitanski
Для Пламена Капитанского

post-img

(English below / см. русский текст ниже )

Какво е българското знаме и как се поставя? | ЕДИН ЗАВЕТ

ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ е роден на 18 април 1964 г. в София. През 1983 г. завършва Художествената гимназия, а през 1991 г. и Художествената академия в София със специалност „Стенопис“. Негови картини са притежание на Националната художествена галерия, редица частни колекции в България, Великобритания, Австрия, Германия, Холандия, Франция, Чехия, Канада, САЩ и др.

Още като студент се радва на голямо признание и специално уважение. На пръв поглед се вижда, че е неповторим, уникален и различен. Две години подред през 1988 г. и 1989 г. печели конкурс в Академията за най-добър етюд по рисуване. След което като дипломна работа избира да нарисува стенопис 5м широчина и 3м височина във фоайето на Френската Гимназия в София на тема „Панорама на Френската Култура“. Включва по живописен начин, предадени на стената мраморна статуя на Волтер, детайл от музея Дорсе, бюст на Балзак. В центъра на композицията е френска дама, а зад нея голямо ветрило, за да покаже френския финес и аристократичност. Също така е включена първата модерна скулптура на Марсел Дюшан – колело от велосипед, прикрепено към стол. Почти по същото време като втора дипломна работа рисува и стенопис в хотел Шипка със 17 метра широчина и 3 метра височина, който днес е заличен.
През 1989 г., дузина от неговите творби са закупени от Лоренцо Куин, син на световноизвестния актьор Антъни Куин по време на заснемане на филмова продукция за Салвадор Дали в Националната Художествена Академия. Всъщност Лоренцо е първия клиент на Пламен.
Непосредствено след дипломирането му следва представяне в галерия „Отечество“, по-късно преименувана „Витоша“ на единствения млад художник сред старите български майстори. Картината, която представя в галерията е портрет на стара съсухрена жена в балетна пола с голямо черно копче, нарисувана с типичния за него смел замах на четката. Непосредствено след представянето на картината се обаждат от галерията с новина за продажба. Картината е закупена от потомък на известния английски род Ланкастър. Пламен е извикан в галерията, че клиентът има пътуване до далечна страна и дали е възможно да му запазят картината до неговото завръщане. Когато се срещат, Пламен го попитал „Защо избра мен? Виж, тук са представени най-известните стари майстори на България“. Аристократът отговорил „Защото си неповторимо различен“.

До 1999 г. художникът е известен предимно със своите рисунки и картини. Поради тежка алергия за известно време творецът преустановява рисуването и започва да посещава редица манастири из страната. Завръща се към рисуването със стенопис – фреска на Св. Георги в храма в с. Златолист, където е живяла последната българска неканонизирана светица Преподобна Стойна. След което през 2000 г. се появяват първите иконописни изображения – първото изображение на Преподобна Стойна, такава каквато я вижда в стаичката ѝ след сътворяването на стенописа на Свети Георги. На рождения си ден същата година дарява на Кръстова Гора, старата църква Света Троица изображения на Богородица, Христос и Патриарх Евтимий.

През 2000 г. заминава за Лондон, където живее шест години. На 28 октомври 2002 г. подарява своя икона “Благословената Дева Мария” на Негово Светейшество Папа Йоан Павел II и получава от него благодарствено писмо. Нарисуваният от него портрет на Ричард Лъвското сърце е част от частната колекция на Кралицата в лондонския Tower. Петнадесет години по-късно през 2017 г. е поканен като гост в крепостта по повод преместване на портрета на видно място за посетителите.
Днес, е отдал живота си за популяризирането на храма „Свети Георги“ в Златолист и силата на Преподобна Стойна!

……..

PLAMEN KAPITANSKI was born on April 18, 1964, in Sofia. In 1983, he graduated from the Art High School, and in 1991 – from the Art Academy in Sofia with a degree in Mural Painting. His paintings are in the possession of the National Art Gallery, a number of private collections in Bulgaria, Great Britain, Austria, Germany, the Netherlands, France, the Czech Republic, Canada, the USA, to name a few. Even as a student, he enjoyed great recognition and special respect. At first glance, one can see he is unique, exceptional and different. For two years in a row in 1988 and 1989, he won a competition at the Academy for the best drawing sketch. Then, as a diploma thesis, he chose to paint a 5 m wide and 3 m high mural in the lobby of the French High School in Sofia entitled “Panorama of the French Culture.” It includes – in a picturesque way transferred on the wall – a marble statue of Voltaire, a detail from the Musée d’Orsay, a bust of Balzac. In the center of the composition, there is a French woman, and a large fan behind her – to show French finesse and aristocracy. Marcel Duchamp’s first modern sculpture is also included – a bicycle wheel attached to a chair. Almost at the same time, he painted his second thesis: a mural in the Shipka Hotel, 17 meters wide and 3 meters high (the hotel does not welcome guests any longer).

In 1989, a dozen of his works were purchased by Lorenzo Quinn, the son of world-famous actor Anthony Quinn, during the filming of a picture about Salvador Dali at the National Academy of Arts. In fact, Lorenzo is Plamen’s first client.

Immediately after graduation, he presented at the Otechestvo Gallery, later renamed Vitosha, the only young artist among the old Bulgarian masters. The painting he presented in the gallery is a portrait of an old withered woman in a tutu with a large black button, painted with his typical bold brush stroke. Immediately after the presentation of the painting, they called him from the gallery with news of the sale. The painting was purchased by a descendant of the famous English family Lancaster. Plamen was called to the gallery as the client had to go on a trip to a distant country and they asked him if it was possible to keep the picture until his return. When they met, Plamen asked him, “Why did you choose me? Look, here are the most famous old masters of Bulgaria.” The nobleman replied, “Because you are so uniquely different.”

Until 1999, the artist was known mainly for his drawings and paintings. Due to a severe allergy, the artist stopped painting for a while and began to visit a number of monasteries around the country. He returned to painting of frescoes and murals – a mural of St. George in the church in the village of Zlatolist, where the last Bulgarian non-canonized saint Reverend Stoina lived. Then in 2000, the first iconographic images appeared – the first image of Reverend Stoina, as he saw her in her room after the creation of the fresco of St. George. On his birthday that same year, he donated images of the Mother of God, Christ and Patriarch Euthymius to Krastova Gora, the old Holy Trinity Church.

In 2000, he moved to London, where he lived for six years. On October 28, 2002, he presented his icon of the Blessed Virgin Mary to His Holiness Pope John Paul II and received a thank you letter from him. His portrait of Richard the Lionheart is part of the Queen’s private collection in the Tower of London. 15 years later – in 2017, he was invited as a guest in the fortress on the occasion of moving/transferring the portrait to a prominent place for visitors.

Today, he has given his life for the popularization of the St. George church in Zlatolist and the power of Reverend Stoina!

………

ПЛАМЕН КАПИТАНСКИ родился 18 апреля 1964 г. в Софии. В 1983 г. закончил Художественную гимназию, а в 1991 г. – Художественную академию в Софии по специальности “Фрески”. Его картины находятся в собственности Национальной художественной галереи, в ряде частных коллекций в Болгарии, Великобритании, Австрии, Германии, Голландии, Франции, Чехии, Канады, США и др. Ещё студентом он получил широкое признание. С первого взгляда сразу видно, что он неповторим, уникален и разнообразен. Два года подряд, в 1988 г. и 1989 г. он выигрывал конкурсы на лучший рисунок в Академии. Впоследствии для дипломной работы он избрал написание фрески на тему “Панорама французской культуры”, шириной 5 м и высотой 3 м, в фойе Французской гимназии в Софии. Фреска включает мраморную статую Вольтера, деталь из музея Дорсе, бюст Бальзака, живописным образом изображённые на стене. В центре композиции изображена французская дама, а за ней – большой веер, символизирующий французские жизнелюбие и аристократичность. Также включены и первая современная скульптура Марселя Дюшана – велосипедное колесо, прикреплённое к стулу. Почти в то же время он писал в отеле Шипка фреску шириной 17 м и высотой 3 м (теперь закрашена).

В 1989 г. дюжина его работ была куплена Лоренцо Куином, сыном всемирно известного актёра Энтони Куина, во время съёмок фильма о Сальвадоре Дали в Национальной Художественной Академии. В сущности, Лоренцо был первым клиентом Пламена.

Сразу после получения диплома он был представлен в галерее “Отечество”, позднее переименованной в “Витошу”, где он был единственным молодым художником среди старых болгарских мастеров. Картина, которую он представил в галерею, была портретом старой, иссохшей женщины в балетной юбке с большой чёрной пуговицей, написанный типичными для него смелыми мазками кисти. Сразу после выставления картины ему позвонили из галереи, чтобы сообщить новость, что картина продана. Её купил потомок известного английского рода Ланкастер. Пламена позвали в галерею, поскольку клиенту предстояло путешествие в одну из дальних стран, и следовало обсудить, возможно ли сохранить картину до его возвращения. Когда они встретились, Пламен спросил: “Почему вы избрали меня? Посмотрите, тут представлены самые известные старые болгарские мастера”. Аристократ ответил: “Потому что вы совсем особенный”.

До 1999 г. художник был известен преимущественно своими рисунками и картинами. Из-за тяжёлой аллергии он в какой-то момент прекратил работу и принялся посещать некоторые болгарские монастыри. Вернулся он к живописи, работая над фреской Св. Георгия в храме села Златолист, где жила последняя болгарская неканонизированная святая Преподобная Стойна. После этого появились первые иконописные изображения его кисти. Первым было изображение Преподобной Стойны – такой, какую он увидел в её комнатке после того, как закончил фреску Св. Георгия. На свой день рождения он подарил старой церкви Святой Троицы в Крестовой горе изображения Богородицы, Христа и Патриарха Евтимия.

В 2000 г. художник уехал в Лондон, где и живёт уже 6 лет. 28 октября 2002 г. он подарил свою икону “Благословенная Дева Мария” Его Святейшеству Папе Иоанну Павлу II, и получил от него благодарственное письмо. Написанный им портрет «Ричарда Львиное Сердце» находится в частной коллекции Королевы в лондонском Тауэре. Пятнадцатью годами позже, в 2017 г., Капитански был приглашён как гость в крепость по поводу перемещения портрета на видное для посетителей место.

На сегодняшний день он посвятил свою жизнь популяризации храма “Святой Георгий” в Златолисте и могущества Преподобной Стойны!

 

 

Cannot get other user media. API shut down by Instagram. Sorry. Display only your media.

4 Comments

 1. Pingback: Plamen Kapitanski is a mystery. Who is he? – Kapitanski

 2. Pingback: Journey and Catharsis (Пътуването и Катарзиса) – Kapitanski

 3. Clive Towell
  март 02, 2017 6:01 pm Reply

  Dear Mr Kapitanski,
  I am writing to you from HM Tower of London. I am a Yeoman Warder at the Tower of London and have the pleasure of seeing your painting of Richard the Lion Heart hanging above the Yeoman Gaolers door in the Warders Hall each day.
  Our Chief Yeoman Warder has just moved on, he is replaced now by Chief Yeoman Warder Chris Morton.
  Chris has decided that only a few people or visitors get to see this fantastic painting and has decided to move it to the Yeoman Warders Club where it will be able to be seen by many of our invited guests and families each night.
  I pass on this information so that you may keep your records up to date as to the locations of these great paintings but also to invite you and the family and friends down for a drink one night in the club if you wish?
  If you do please feel free to contact me.

  Many thanks

  YW Clive Towell

  1. KapitanskiArt
   март 07, 2017 3:21 pm Reply

   Dear Mr. Yeoman Warder,
   Your letter brought back a great excitement and so much memories of Tower of London.
   I just have sent you an email for the possible date I am planing to travel to London.
   Best Regards,
   Plamen

Leave a reply

Message

Name

Website